gene_properties/gene_scores/Iossifov_Wigler_PNAS_2015


Gene scores file:

Iossifov_Wigler_PNAS_2015_S1.csv

Gene score definitions:

Gene score ID: Iossifov Wigler PNAS 2015 post noaut

Description: Iossifov Wigler PNAS 2015 post noaut

Histograms:

Iossifov Wigler PNAS 2015 post noaut

Iossifov
N/A